Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

KHÓA GIẢI NHANH CÁC DẠNG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6

Số bài: 35 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 1 - Có video chữa
Đã ngừng
0. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 1
1. Phần trắc nghiệm và bài 1 2
2. Bài 2 3 4 5
3. Bài tập tương tự giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 1
4. Đáp án bài tập tương tự giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 1
— 2. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 2 - Có video chữa
Đã ngừng
0. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 2
1. Phần trắc nghiệm và bài 1 2
2. Bài 3 4 5
3. Bài tập tương tự giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 2
4. Đáp án bài tập tương tự giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 2
— 3. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 3 - Có video chữa
Đã ngừng
0. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 3
1. Bài 1 2 3
2. Bài 4 5 6
3. Bài tập tương tự giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 3
4. Đáp án bài tập tương tự giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 3
— 4. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 4 - Có video chữa
Đã ngừng
0. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 4
1. Phần trắc nghiệm và bài 1 2 3
2. Bài 4 5
3. Bài tập tương tự giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 4
4. Đáp án bài tập tương tự giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 4
— 5. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 5 - Có video chữa
Đã ngừng
0. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 5
1. Phần trắc nghiệm và bài 1
2. Bài 2 3 4 5
3. Bài tập tương tự giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 5
4. Đáp án bài tập tương tự giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 5
— 6. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 6 - Có đáp án chi tiết
Đã ngừng
1. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 6
2. Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 6
— 7. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 7 - Có đáp án chi tiết
Đã ngừng
1. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 7
2. Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 7
— 8. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 8 - Có đáp án chi tiết
Đã ngừng
1. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 8
2. Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 8
— 9. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 9 - Có đáp án chi tiết
Đã ngừng
1. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 9
2. Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 9
— 10. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 10 - Có đáp án chi tiết
Đã ngừng
1. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 10
2. Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 10