Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 3.4 Các dạng bài tập về cacbohiđrat (P2)

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài toán về xenlulozo tritorat
2. Phản ứng đốt cháy cacbohidrat