Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 4: Amin – amino axit – protein

Khóa học: KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Số bài: 143 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 4.1 Lý thuyết về amin
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Khái niệm phân loại và danh pháp
2. Tính chất vật lý và hóa học
— Bài 4.2 Lý thuyết về amino axit
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Khái niệm đồng phân danh pháp
2. Cấu tạo và tính chất vật lý hóa học
— Bài 4.3 Tổng ôn lý thuyết amin – amino axit
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Câu 1 đến câu 13
2. Câu 14 đến câu 18
— Bài 4.4 Các dạng bài tập về amin, amino axit (P1)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Dạng 1 amin tác dụng với axit
2. Tính lưỡng tính của amino axit
— Bài 4.5 Các dạng bài tập về amin, amino axit (P2)
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Dạng 3 muối axit bazo của amino axit VD 1 2
2. Ví dụ 3 4 5
— Bài 4.6 Các dạng bài tập về amin, amino axit (P3)
Giá: 12.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Dạng 4 bài toán đốt cháy amin và amino axit
— Bài 4.7 Muối amoni
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Ví dụ
— Bài 4.8 Lý thuyết về peptit – protein
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết Peptit
2. Lý thuyết protein và ví dụ
— Bài 4.9 Các dạng bài tập về peptit – protein
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết và ví dụ 1 2
2. Ví dụ 3 4 5 và dạng 2