Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 9 - TIẾNG VIỆT: TỪ VÀ CÂU

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 6

Số bài: 218 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Từ và cấu tạo từ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Từ và cấu tạo từ
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt
— Bài 2: Từ mượn
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Từ mượn
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Từ mượn
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Từ mượn
— Bài 3: Nghĩa của từ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Nghĩa của từ
Bài tập tự luyện - Văn 6- Nghĩa của từ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Nghĩa của từ
— Bài 4: Danh từ (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Danh từ tiết 1
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Danh từ- Cụm danh từ (P1).
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Danh từ- Cụm danh từ (P1).
— Bài 5: Danh từ (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Danh từ tiết 2
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Danh từ- Cụm danh từ (P2).
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Danh từ- Cụm danh từ (P2).
— Bài 6: Động từ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Động từ
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Động từ- Cụm động từ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Động từ- Cụm động từ .
— Bài 7: Số từ và lượng từ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Số từ và lượng từ
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Số từ và lượng từ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Số từ và lượng từ
— Bài 8: Chỉ từ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Chỉ từ
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Chỉ từ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Chỉ từ
— Bài 9: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
— Bài 10: Chữa lỗi dùng từ (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Chữa lỗi dùng từ 1
— Bài 11: Chữa lỗi dùng từ (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Chữa lỗi dùng từ 2
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Chữa lỗi dùng từ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Chữa lỗi dùng từ
— Bài 12: Ôn tập tiếng Việt
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Ôn tập từ
Chữa lỗi dùng từ
Các dạng bài
— Bài 13: Phó từ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Phó từ
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Phó từ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Phó từ
— Bài 14: Các thành phần chính của câu
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Phân biệt thành phần câu và vị ngữ
2. Chủ ngữ
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Các thành phần chính của câu
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Các thành phần chính của câu
— Bài 15: Câu trần thuật đơn
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Câu trần thuật đơn
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Câu trần thuật đơn
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Câu trần thuật đơn
— Bài 16: Câu trần thuật đơn có từ là
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Câu trần thuật đơn có từ là
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Câu trần thuật đơn có từ là
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Câu trần thuật đơn có từ là
— Bài 17: Câu trần thuật đơn không có từ là
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Câu trần thuật đơn không có từ là
Bài tập tự luyện - Văn 6- Câu trần thuật đơn không có từ là
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Câu trần thuật đơn không có từ là
— Bài 18: Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Chữa lỗi chủ ngữ và vị ngữ
Bài tập tự luyện - Văn 6- Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ