Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 9 - TIẾNG VIỆT: TỪ VÀ CÂU

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Từ và cấu tạo từ
Đã phát hành
Từ và cấu tạo từ
Bài tập tự luyện: Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Đáp án bài tập tự luyện: Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
— Bài 2: Từ mượn
Đã phát hành
Từ mượn
Bài tập tự luyện: Từ mượn
Đáp án bài tập tự luyện: Từ mượn
— Bài 3: Nghĩa của từ
Đã phát hành
Nghĩa của từ
Bài tập tự luyện: Nghĩa của từ
Đáp án bài tập tự luyện: Nghĩa của từ
— Bài 4: Danh từ (tiết 1)
Đã phát hành
Danh từ tiết 1
Bài tập tự luyện: Danh từ - Cụm danh từ (P1)
Đáp án bài tập tự luyện: Danh từ - Cụm danh từ (P1)
— Bài 5: Danh từ (tiết 2)
Đã phát hành
Danh từ tiết 2
Bài tập tự luyện: Danh từ - Cụm danh từ (P2)
Đáp án bài tập tự luyện: Danh từ - Cụm danh từ (P2)
— Bài 6: Động từ
Đã phát hành
Động từ
Bài tập tự luyện: Động từ - Cụm động từ
Đáp án bài tập tự luyện: Động từ - Cụm động từ
— Bài 7: Số từ và lượng từ
Đã phát hành
Số từ và lượng từ
Bài tập tự luyện: Số từ và lượng từ
Đáp án bài tập tự luyện: Số từ và lượng từ
— Bài 8: Chỉ từ
Đã phát hành
Chỉ từ
Bài tập tự luyện: Chỉ từ
Đáp án bài tập tự luyện: Chỉ từ.
— Bài 9: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Đã phát hành
Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa
Bài tập tự luyện: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Đáp án bài tập tự luyện: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
— Bài 10: Chữa lỗi dùng từ (tiết 1)
Đã phát hành
Chữa lỗi dùng từ 1
Bài tập tự luyện: Chữa lồi dùng từ
Đáp án bài tập tự luyện: Chữa lồi dùng từ
— Bài 11: Chữa lỗi dùng từ (tiết 2)
Đã phát hành
Chữa lỗi dùng từ 2
Bài tập tự luyện: Chữa lồi dùng từ
Đáp án bài tập tự luyện: Chữa lồi dùng từ
— Bài 12: Ôn tập tiếng Việt
Đã phát hành
Ôn tập từ
Chữa lỗi dùng từ
Các dạng bài
— Bài 13: Phó từ
Đã phát hành
1. Phó từ
Bài tập tự luyện: Phó từ
Đáp án bài tập tự luyện: Phó từ
— Bài 14: Các thành phần chính của câu
Đã phát hành
1. Phân biệt thành phần câu và vị ngữ
2. Chủ ngữ
Bài tập tự luyện: Các thành phần chính của câu
Đáp án bài tập tự luyện: Các thành phần chính của câu
— Bài 15: Câu trần thuật đơn
Đã phát hành
1. Câu trần thuật đơn
Bài tập tự luyện: Câu trần thuật đơn.
Đáp án bài tập tự luyện: Câu trần thuật đơn.
— Bài 16: Câu trần thuật đơn có từ là
Đã phát hành
1. Câu trần thuật đơn có từ là
Bài tập tự luyện: Câu trần thuật đơn có từ là
Đáp án bài tập tự luyện: Câu trần thuật đơn có từ là
— Bài 17: Câu trần thuật đơn không có từ là
Đã phát hành
1. Câu trần thuật đơn không có từ là
Bài tập tự luyện: Câu trần thuật đơn không có từ là
Đáp án bài tập tự luyện: Câu trần thuật đơn không có từ là
— Bài 18: Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ
Đã phát hành
1. Chữa lỗi chủ ngữ và vị ngữ
Bài tập tự luyện: Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ
Bài tập tự luyện: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
Đáp án bài tập tự luyện: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
Đáp án bài tập tự luyện: Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ