Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 12: LÀM VĂN, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM VĂN.

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 274 bài

Hết hạn ngày: 20/01/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Bố cục trong văn bản
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện: Bố cục trong văn bản
Đáp án bài tập tự luyện: Bố cục trong văn bản
— Bài 2: Liên kết trong văn bản
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Liên kết trong văn bản
Bài tập tự luyện LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN
Đáp án bài tập tự luyện LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN
— Bài 3: Mạch lạc trong văn bản
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện BỐ CỤC, MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN
Đáp án bài tập tự luyện BỐ CỤC, MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN
— Bài 4: Quá trình tạo lập trong văn bản
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện QUÁ TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN
Đáp án bài tập tự luyện QUÁ TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN
— Bài 5: Luyện tập tạo lập văn bản
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập kiến thức
2. Luyện đề
Bài tập tự luyện LUYỆN TẬP TẠO LẬP VĂN BẢN
Đáp án bài tập tự luyện LUYỆN TẬP TẠO LẬP VĂN BẢN