Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 8 - TIẾNG VIỆT: TỪ VÀ CỤM TỪ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 274 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Từ ghép
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện Từ ghép
Đáp án bài tập tự luyện Từ ghép
— Bài 2: Từ láy
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Lý thuyết
Luyện tập
Bài tập tự luyện TỪ LÁY
Đáp án bài tập tự luyện TỪ LÁY
— Bài 3: Từ Hán Việt (tiết 1)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Đơn vị cấu tạo
Từ ghép Hán Việt
— Bài 4: Từ Hán Việt (tiết 2)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Từ Hán Việt
Bài tập tự luyện TỪ HÁN VIỆT
Đáp án bài tập tự luyện TỪ HÁN VIỆT
— Bài 5: Đại từ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Lý thuyết
Luyện tập
Bài tập tự luyện ĐẠI TỪ
Đáp án bài tập tự luyện ĐẠI TỪ
— Bài 6: Quan hệ từ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Quan hệ từ
Bài tập tự luyện Quan hệ từ
Đáp án bài tập tự luyện Quan hệ từ
— Bài 7: Chữa lỗi quan hệ từ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Lý thuyết
Luyện tập
Bài tập tự luyện CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
Đáp án bài tập tự luyện CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
— Bài 8: Từ đồng âm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Từ đồng âm
Bài tập tự luyện TỪ ĐỒNG ÂM
Đáp án bài tập tự luyện TỪ ĐỒNG ÂM
— Bài 9: Từ đồng nghĩa
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Từ đồng nghĩa và các loại từ đồng nghĩa
2. Sử dụng và luyện tập
Bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa
Đáp án bài tập tự luyện: Từ đồng nghĩa
— Bài 10: Từ trái nghĩa
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Từ trái nghĩa
Bài tập tự luyện TỪ ĐỒNG NGHĨA- TỪ TRÁI NGHĨA
Đáp án bài tập tự luyện TỪ ĐỒNG NGHĨA- TỪ TRÁI NGHĨA
— Bài 11: Chuẩn mực sử dụng từ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Chuẩn mực sử dụng từ
Bài tập tự luyện CHUẨN MỰC SỬ DỤNG TỪ
Đáp án bài tập tự luyện CHUẨN MỰC SỬ DỤNG TỪ
— Bài 12: Luyện tập chuẩn mực sử dụng từ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Luyện tập
Bài tập tự luyện: Luyện tập sử dụng từ
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập sử dụng từ
— Bài 13: Thành ngữ
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Thế nào là thành ngữ?
2. Cách sử dụng và luyện tập
Bài tập tự luyện THÀNH NGỮ
Đáp án bài tập tự luyện THÀNH NGỮ