Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 15 – LÀM VĂN: KIẾN THỨC CHUNG VỀ VĂN BẢN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh




Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
TÍnh thống nhất chủ đề
Bài tập tự luyện - Tính thống nhất của chủ đề văn bản
Đáp án bài tập tự luyện - Tính thống nhất của chủ đề văn bản
— Bài 2: Bố cục của văn bản
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bố cục của văn bản
Bài tập tự luyện - Bố cục của văn bản
Đáp án bài tập tự luyện - Bố cục của văn bản
— Bài 3: Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Bài tập tự luyện - Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Đáp án bài tập tự luyện - Xây dựng đoạn văn trong văn bản
— Bài 4: Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Bài tập tự luyện - Liên kết các đoạn trong văn bản
Đáp án bài tập tự luyện - Liên kết các đoạn trong văn bản