Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 2 - VĂN BẢN: THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 1945 – 1975, SAU 1975

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 9

Số bài: 75 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Đồng chí (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
Giới thiệu chung
7 câu thơ đầu
— Bài 2: Đồng chí (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
3 câu dầu đoạn 2
7 câu cuối đoạn 2
— Bài 3: Đồng chí (tiết 3)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
Đoạn 3
Tổng kết
— Bài 4: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
Tìm hiểu chung
Phân tích nhan đề
— Bài 5: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (tiết 2)
Đã ngừng
Hình ảnh xe không kính
Tinh thần người lính
— Bài 6: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (tiết 3)
Đã ngừng
Ý chí người lính
Tổng kết và luyện tập
— Bài 7: Đoàn thuyền đánh cá (tiết 1)
Đã ngừng
Tìm hiểu chung
Hai khổ đầu
— Bài 8: Đoàn thuyền đánh cá (tiết 2)
Đã ngừng
Khổ 3 và 4
Khổ 5 và 6
— Bài 9: Đoàn thuyền đánh cá (tiết 3)
Đã ngừng
Khổ cuối
Tổng kết
— Bài 10: Bếp lửa (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
Giới thiệu chung
Đoạn 1
— Bài 11: Bếp lửa (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
Đoạn 2
Đoạn 3 và 4
— Bài 12: Ánh trăng ( tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
Giới thiệu chung
Đoạn 1
— Bài 13: Ánh trăng ( tiết 2)
Đã ngừng
Đoạn 2
Đoạn 3 và tổng kết
— Bài 14: Con cò
Đã ngừng
— Bài 15: Mùa xuân nho nhỏ
Đã ngừng
— Bài 16: Viếng lăng Bác
Đã ngừng
— Bài 17: Sang thu
Đã ngừng
— Bài 18: Nói với con
Đã ngừng