Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 2: TIẾNG VIỆT

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 117 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Phó từ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Phó từ
Đáp án bài tập tự luyện: Phó từ
— Bài 2: So sánh
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
So sánh
— Bài 3. So sánh (tiếp)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. So sánh
Bài tập tự luyện: So sánh
Đáp án bài tập tự luyện: So sánh
— Bài 4: Nhân hóa
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Nhân hóa
Bài tập tự luyện: Nhân hóa
Đáp án bài tập tự luyện: Nhân hóa
— Bài 5: Ẩn dụ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện: Ẩn dụ
Đáp án bài tập tự luyện: Ẩn dụ
— Bài 6: Hoán dụ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Hoán dụ
Bài tập tự luyện: Hoán dụ
Đáp án bài tập tự luyện: Hoán dụ
— Bài 7: Các thành phần chính của câu
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Phân biệt thành phần câu và vị ngữ
2. Chủ ngữ
Bài tập tự luyện: Các thành phần chính của câu
Đáp án bài tập tự luyện: Các thành phần chính của câu
— Bài 8: Câu trần thuật đơn
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Câu trần thuật đơn
Bài tập tự luyện: Câu trần thuật đơn
Đáp án bài tập tự luyện: Câu trần thuật đơn
— Bài 9: Câu trần thuật đơn có từ là
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Câu trần thuật đơn có từ là
Bài tập tự luyện: Câu trần thuật đơn có từ là
Đáp án bài tập tự luyện: Câu trần thuật đơn có từ là
— Bài 10: Câu trần thuật đơn không có từ là
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Câu trần thuật đơn không có từ là
Bài tập tự luyện: Câu trần thuật đơn không có từ là
Đáp án bài tập tự luyện: Câu trần thuật đơn không có từ là
— Bài 11: Chữa lồi về chủ ngữ, vị ngữ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Chữa lỗi chủ ngữ và vị ngữ
Bài tập tự luyện: Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ
Đáp án bài tập tự luyện: Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ
— Bài 12: Ôn tập về dấu câu
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Ôn tập dấu câu
Bài tập tự luyện: Ôn tập về dấu câu
Đáp án bài tập tự luyện: Ôn tập về dấu câu