Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 1: VĂN BẢN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 97 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tục ngữ thiên nhiên
2. Bài tập tự luyện về Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
3. Đáp án bài tập tự luyện về Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
— Bài 2: Tục ngữ về con người và xã hội
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Đọc tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
3. Bài tập tự luyện về Tục ngữ con người và xã hội
4. Đáp án bài tập tự luyện về Tục ngữ con người và xã hội
— Bài 3: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Tình thần yêu nước của nhân dân ta
Đáp án bài tập tự luyện: Tình thần yêu nước của nhân dân ta
— Bài 4: Đức tính giản dị của Bác Hồ
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Đứa tính giản dị của Bác Hồ
Đáp án bài tập tự luyện: Đứa tính giản dị của Bác Hồ
— Bài 5: Ý nghĩa của văn chương
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Ý nghĩa văn chương
Đáp án bài tập tự luyện: Ý nghĩa văn chương
— Bài 6: Sống chết mặc bay
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
3. Bài tập tự luyện về Sống chết mặc bay
4. Đáp án bài tập tự luyện về Sống chết mặc bay
— Bài 7: Ca Huế trên sông Hương
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ca Huế trên sông Hương
2. Bài tập tự luyện về Ca Huế trên sông Hương
3. Đáp án bài tập tự luyện về Ca Huế trên sông Hương