Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 1: VĂN BẢN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 101 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Nhớ rừng
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Nhớ rừng
Đáp án bài tập tự luyện: Nhớ rừng
— Bài 2: Quê hương
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Quê hương
Đáp án bài tập tự luyện: Quê hương
— Bài 3: Khi con Tu hú
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Khi con tu hú
Đáp án bài tập tự luyện: Khi con tu hú
— Bài 4: Tức cảnh Pác Bó
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Tức cảnh Pác Bó
Đáp án bài tập tự luyện: Tức cảnh Pác Bó
— Bài 5: Ngắm trăng
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Đi đường - Ngắm trăng
Đáp án bài tập tự luyện: Đi đường - Ngắm trăng
— Bài 6: Đi đường
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Đi đường - Ngắm trăng
Đáp án bài tập tự luyện: Đi đường - Ngắm trăng
— Bài 7: Chiếu dời đô
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Chiếu dời đô
Đáp án bài tập tự luyện: Chiếu dời đô
— Bài 8: Hịch tướng sĩ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Nêu gương sáng lịch sử và tội ác của giặc nỗi lòng của chủ
— Bài 9: Hịch tướng sĩ (tiếp)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Phân tích đúng sai và chủ trương mệnh lệnh
— Bài 10: Nước Đại Việt ta
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Nước Đại Việt ta
Đáp án bài tập tự luyện: Nước Đại Việt ta
— Bài 11: Bạn luận về phép học
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Bàn luận về phép học
Đáp án bài tập tự luyện: Bàn luận về phép học
— Bài 12: Thuế máu
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Chiến tranh và người bản xứ
Bài tập tự luyện: Thuế máu
Đáp án bài tập tự luyện: Thuế máu
— Bìa 13: Thuế máu (tiếp)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Chế độ lính tình nguyện
2. Kết quả của sự hi sinh và tổng kết
— Bài 14: Đi bộ ngao du
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Đi bộ ngao du
Đáp án bài tập tự luyện: Đi bộ ngao du
— Bài 15: Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung và đọc hiểu