Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 1: VĂN BẢN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 62 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Nhớ rừng
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Nhớ rừng
Đáp án bài tập tự luyện: Nhớ rừng
— Bài 2: Quê hương
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Quê hương
Đáp án bài tập tự luyện: Quê hương
— Bài 3: Khi con Tu hú
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Khi con tu hú
Đáp án bài tập tự luyện: Khi con tu hú
— Bài 4: Tức cảnh Pác Bó
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Tức cảnh Pác Bó
Đáp án bài tập tự luyện: Tức cảnh Pác Bó
— Bài 5: Ngắm trăng
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Bài tập tự luyện: Đi đường - Ngắm trăng
Đáp án bài tập tự luyện: Đi đường - Ngắm trăng
— Bài 6: Đi đường
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Bài tập tự luyện: Đi đường - Ngắm trăng
Đáp án bài tập tự luyện: Đi đường - Ngắm trăng
— Bài 7: Chiếu dời đô
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Bài tập tự luyện: Chiếu dời đô
Đáp án bài tập tự luyện: Chiếu dời đô
— Bài 8: Hịch tướng sĩ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
— Bài 9: Nước Đại Việt ta
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Bài tập tự luyện: Nước Đại Việt ta
Đáp án bài tập tự luyện: Nước Đại Việt ta
— Bài 10: Bạn luận về phép học
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Bài tập tự luyện: Bàn luận về phép học
Đáp án bài tập tự luyện: Bàn luận về phép học
— Bài 11: Thuế máu
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Bài tập tự luyện: Thuế máu
Đáp án bài tập tự luyện: Thuế máu
— Bài 12: Đi bộ ngao du
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Bài tập tự luyện: Đi bộ ngao du
Đáp án bài tập tự luyện: Đi bộ ngao du
— Bài 13: Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay