Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 5: MỆNH ĐỀ VÀ CÂU

Khóa học: kHÓA ÔN TẬP THPTQG MÔN TIẾNG ANH

Số bài: 18 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Vũ Hà Thành Luân
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Câu điều kiện (tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 2: Câu điều kiện (tiết 2)
Đã phát hành
— Bài 3: Câu điều kiện (tiết 3)
Đã phát hành
— Bài 4: Câu giả định
Đã phát hành
— Bài 5: Vocabulary: People and society
Đã phát hành
— Bài 6: Tổng kết 1 chương 5
Đã phát hành
— Bài 7: Câu bị động (tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 8: Câu bị động (tiết 2)
Đã phát hành
— Bài 9: Câu bị động (tiết 3)
Đã phát hành
— Bài 10: Câu trực tiếp, gián tiếp (tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 11: Câu trực tiếp, gián tiếp (tiết 2)
Đã phát hành
— Bài 12: Câu trực tiếp, gián tiếp (tiết 3)
Đã phát hành
— Bài 13: Vocabulary:The law and crime
Đã phát hành
— Bài 14: Tổng kết 2 chương 5
Đã phát hành
— Bài 15: Mệnh đề quan hệ (tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 16: Mệnh đề quan hệ (tiết 2)
Đã phát hành
— Bài 17: Mệnh đề quan hệ (tiết 3)
Đã phát hành
— Bài 18: Mệnh đề quan hệ rút gọn
Đã phát hành
— Bài 19: Vocabulary: Health and fitness
Đã phát hành
— Bài 20: Đảo ngữ
Đã phát hành
— Bài 21: Câu hỏi đuôi
Đã phát hành
— Bài 22: Mệnh đề trạng ngữ
Đã phát hành
— Bài 23: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ
Đã phát hành
— Bài 24: Vocabulary: Food and Drink
Đã phát hành
— Bài 25: Tổng kết 3 chương 5
Đã phát hành
— Bài 26: Tổng kết từ vựng
Đã phát hành
— Bài 27: Cụm động từ (tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 28: Cụm động từ (tiết 2)
Đã phát hành
— Bài 29: Kết hợp từ (tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 30: Kết hợp từ (tiết 2)
Đã phát hành
— Bài 31: Từ đồng nghĩa
Đã phát hành
— Bài 32: Từ trái nghĩa
Đã phát hành
— Bài 33: Tổng kết 4 chương 5
Đã phát hành