Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 11 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 133 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Đặng Văn Trọng
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Nhắc lại về công thức lượng giác
Đã phát hành
Đường tròn lượng giác
Giá trị và công thức lượng giác 1 2
Công thức lượng giác
Tài liệu bài giảng - Toán 11 - Công thức lượng giác
Bài tập tự luyện - Toán 11 - Công thức lượng giác
Đáp án bài tập tự luyện - Toán 11 - Công thức lượng giác
— Bài 2: Hàm số lượng giác (Tiết 1)
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
Hàm lượng giác và tập xác định
Tập giá trị
Tính chẵn lẻ
BAI 2. TAI LIEU BAI GIANG
BAI 2. BAI TAP TU LUYEN
BAI 2. DAP AN BAI TAP TU LUYEN
— Bài 3: Hàm số lượng giác (Tiết 2)
Đã phát hành
Tính tuần hoàn
Khoảng đồng biến nghịch biến
Đồ thị hàm số
BAI 3. TAI LIEU BAI GIAN
BAI 3. BAI TAP TU LUYEN
BAI 3. DAP AN BAI TAP TU LUYEN
— Bài 4: Luyện tập về hàm số lượng giác (tiết 1)
Đã phát hành
Dạng 1
Dạng 2
BAI 4. TAI LIEU BAI GIANG
BAI 4. BAI TAP TU LUYEN
BAI 4. DAP AN BAI TAP TU LUYEN
— Bài 5: Luyện tập về hàm số lượng giác (Tiết 2)
Đã phát hành
Dạng 3
Dạng 4
BAI 5. TAI LIEU BAI GIANG
BAI 5. BAI TAP TU LUYEN
BAI 5. DAP AN BAI TAP TU LUYEN
— Bài 6: Phương trình lượng giác cơ bản
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
Phương trình sinx
Phương trình cosx
Phương trình tanx và cotx
Tài liệu bài giảng - Toán 11 - Phương trình lượng giác cơ bản
Bài tập tự luyện- Toán 11- Phương trình lượng giác cơ bản
Đáp án bài tập tự luyện - Toán 11- Phương trình lượng giác cơ bản
— Bài 7: Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
Đã phát hành
Lý thuyết ví dụ 1
Ví dụ 2 3
Ví dụ 4 5
Tài liệu bài giảng - Toán 11 - Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
Bài tập tự luyện - Toán 11 - Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
Đáp án bài tập tự luyện - Toán 11 - Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
— Bài 8:Phương trình bậc 2, bậc 3 đối với một hàm số lượng giác
Đã phát hành
Lý thuyết ví dụ 1
Ví dụ 2 3
Ví dụ 4 5
BAI 8. TAI LIEU BAI GIANG
BAI 8. BAI TAP TU LUYEN
BAI 8. DAP AN BAI TAP TU LUYEN
— Bài 9: Phương trình thuần nhất bậc 2, bậc 3 đối với sinx và cosx
Đã phát hành
Lý thuyết
Ví dụ 1 2
Ví dụ 3 4
BAI 9. TAI LIEU BAI GIANG
BAI 9. BAI TAP TU LUYEN
BAI 9. DAP AN BAI TAP TU LUYEN
— Bài 10: Phương trình đối xứng, phản xứng
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Ví dụ 1 2
3. Ví dụ 3, 4, 5
BAI 10. TAI LIEU BAI GIANG
BAI 10. BAI TAP TU LUYEN
BAI 10. DAP AN BAI TAP TU LUYEN
— Bài 11: Sử dụng các phép biến đổi lượng giác trong giải phương trình lượng giác
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
1. Dạng 1
2. Dạng 2
3. Dạng 3
BAI 11. TAI LIEU BAI GIANG
BAI 11. BAI TAP TU LUYEN
BAI 11. DAP AN BAI TAP TU LUYEN
— Bài 12: Biến đổi phương trình lượng giác về dạng tích
Đã phát hành
Ví dụ 1 2
Ví dụ 3 4
Ví dụ 5
BAI 12. TAI LIEU BAI GIANG
BAI 12. BAI TAP TU LUYEN
BAI 12. DAP AN BAI TAP TU LUYEN
— Bài 13: Luyện tập về phương trình lượng giác
Đã phát hành
Bài 1 ý 1 2
Bài 1 ý 3 4
Bài 2 3
BAI 13. TAI LIEU BAI GIANG
BAI 13. BAI TAP TU LUYEN
BAI 13. DAP AN BAI TAP TU LUYEN
— Bài 14: Ôn tập chương 1 (tiết 1)
Đã phát hành
Câu 1 2 3 4
Câu 5 6 7
Câu 8 9 10
BAI 14. TAI LIEU BAI GIANG
BAI 14. BAI TAP TU LUYEN
BAI 14. DAP AN BAI TAP TU LUYEN
— Bài 15: Ôn tập chương 1 ( tiết 2)
Đã phát hành
Câu 11 12 13 14
Câu 15 16 17 18 19 20
BAI 15. TAI LIEU BAI GIANG
BAI 15. BAI TAP TU LUYEN
BAI 15. DAP AN BAI TAP TU LUYEN
— Bài 16: Thi Online: Đề kiểm tra hết chương 1 đề số 1: Lượng Giác
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
Miễn phí - TOÁN 11- Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 - Phương trình lượng giác - Đề 1 - Có đáp án
Miễn phí
— Bài 17: Thi Online: Đề kiểm tra hết chương 1 đề số 2: Lượng Giác
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
Miễn phí - TOÁN 11- Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 - Phương trình lượng giác - Đề 2 - Có đáp án
Miễn phí
— Bài 18: Thi Online: Đề kiểm tra hết chương 1 đề số 3: Lượng Giác
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
Miễn phí - TOÁN 11- Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 - Phương trình lượng giác - Đề 3 - Có đáp án
Miễn phí