Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ PHÁP-GRAMMAR

Khóa học: KHÓA TỔNG ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 - NĂM 2018-2019 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 61 bài

Hết hạn ngày: 07/07/2022

Giáo viên: Thu Oanh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Từ loại- Part of speech
Đã phát hành
1. Danh từ đại từ tính từ trạng từ
2. Liên từ giới từ thán từ và bt
— 2. Danh từ -Noun
Đã phát hành
1. Danh từ
2. Bài tập
— 3. Đại từ - Pronoun
Đã phát hành
1. Đại từ
2. Bài tập
— 4. Động từ-Verb
Đã phát hành
1. Động từ
2. Câu 1-11
3. Câu 12-20
— 5. Tính từ-Adjective
Đã phát hành
1. Tính từ
2. Bài tập
— 6. Trạng từ-Adverb
Đã phát hành
1. Định nghĩa và phân loại trạng từ
2. Vị trí trạng từ và bài tập
— 7. Cấu tạo từ- Word formation
Đã phát hành
1. Cấu tạo từ
2. Bài tập
— 8. Luyện tập về cấu tạo từ - Practice
Đã phát hành
1. Bài tập cấu tạo từ
— 9. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - Subject - Verb Agreement
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Bài tập
— 10. Thì đơn (Hiện tại, quá khứ, tương tai) - Tense
Đã phát hành
1. Hiện tại đơn
2. Quá khứ và tương lai đơn
— 11. Thì tiếp diễn (Hiện tại, quá khứ, tương lai) - Tense
Đã phát hành
1. Hiện tại tiếp diễn
2. Quá khứ và tương lai tiếp diễn
— 12. Thì hoàn thành (Hiện tại, quá khứ) - Tense
Đã phát hành
1. Hiện tại hoàn thành
2. Quá khứ hoàn thành
— 13. Mối quan hệ giữa các thì - The relationship of tenses
Đã phát hành
1. Mối quan hệ giữa các thì
— 14. Phân biệt giữa các thì - The differences of tenses
Đã phát hành
1. Phân biệt giữa các thì
— 15. Luyện tập các thì - Practice
Đã phát hành
1. Luyện tập thì
— 16. Mạo từ - Article
Đã phát hành
1. Mạo từ
— 17. Giới từ - Preposition
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Bài tập
— 18. Liên từ - Conjunction
Đã phát hành
1. Liên từ
— 19. Câu - Sentence
Đã phát hành
1. Các loại câu trong tiếng anh
— 20. Câu điều kiện - Conditional sentences
Đã phát hành
1. Câu điều kiện
— 21. Câu bị động - Passive voice
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Bài tập
— 22. Câu trực tiếp và gián tiếp - Direct and reported speech
Đã phát hành
1. Câu trực tiếp gián tiếp
— 23. Câu so sánh - English Comparison
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Bài tập
— 24. Mệnh đề quan hệ - Relative clauses
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Bài tập
— 25. Danh động từ và động từ nguyên thể - Gerund and Infinitive
Đã phát hành
1. Lí thuyết và bài tập